KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
18-09-2017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH / / PRZEDŁUŻONY TERMIN

Stan postępowania: Unieważniony

dodano: 18-09-2017

Treść oferty

W związku z brakiem złożonych ofert pracy przedłużamy nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych do dnia 02.10.2017r.

Łódź, dnia 18.09.2017 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi ul. Karolewska 30/34 Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Samodzielny referent ds. płacowych 

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie,  preferowane wyższe                                    kierunkowe z doświadczeniem zawodowym
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta ds. płacowych
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności ,
  • biegła znajomość obsługi komputera (system Windows, pakiet Microsoft Office, Płatnik, Program Vulcan Optivum Płace,
  • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy i Ustawy „Karty Nauczyciela"
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość, życzliwość, uprzejmość, uczciwość
 5. Zakres zadań i obowiązków
  • Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie VULCAN OPTIVUM  PŁACE
  • Obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
  • Obliczanie 13-tej pensji
  • Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dot. płac
  • Sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • Sporządzanie i wysyłanie przelewów
  • Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-4R,
  • Rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11,40)
  • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
  • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS-u)
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.

 

 1. Wymagane dokumenty
  • cv,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 1997 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi w godz. 9.00-15.00

w terminie do 02.10.2017.r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych". Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 03.10.2017 r. Dokumenty kandydata wybranego  w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Placówka nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

dodano: 11-10-2017

Protokół Komisji konkursowej

Protokół Komisji konkursowej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi 
z dnia 09.10.2017r. z prac powołanej Zarządzeniem Nr 3/2017/2018 przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych.

Powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi Komisja Konkursowa na spotkaniu dnia 09.10.2017r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną związaną z wyborem kandydata na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych w szkole.

Dokumentację  złożyli i do rozmowy zostali zakwalifikowani:

 1. PaniJolanta Malcher 

Data i godzina rozmowy kwalifikacyjnej -   09.10.2017r. godzina 10.00.

Komisja dokonała podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydata zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz wymaganiami związanymi z pełnieniem funkcji zadań samodzielnego referenta ds. płacowych w placówce oświatowej.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję, że Pani Jolanta Malcher nie spełnia wymagań stawianych kandydatowi na dane stanowisko.

O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i rozstrzygnięciu konkursu kandydatka zostanie  powiadomiona telefonicznie oraz pocztą elektroniczną do dnia 11.10.2017r.

 1. Tomasz Szymański – przewodniczący Komisji
 2. Robert Pietras - wicedyrektor
 3. Anna Nadajczyk – główny księgowy
 4. Marzena Pruk –kierownik gospodarczy
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
odpowiada: Tomasz Szymański
data: 11-10-2017
wytworzył: Tomasz Szymański
data: 11-10-2017
data: 11-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-09-2017 - Dodano

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 2